Vyhlašování nízkoemisních zón /NEZ/

Zákon č. 201/2012 Sb. ve znění zákona č. 369/2016 Sb. stanoví obcím jako nástroj pro zlepšování kvality ovzduší tzv. NEZ, které může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo na jeho části vyhlásit rada obce opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti.

NEZ jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd motorových vozidel s horšími emisními parametry. Takové opatření může přitom platit celý rok, přičemž během smogových situací je možné opatření k omezení provozu silničních motorových vozidel v NEZ ještě zpřísnit (§ 10 odst. 5 zákona).

NEZ může být vyhlášena na části či na celém území obce. V opatření obecné povahy se stanoví území NEZ, emisní kategorie silničních motorových vozidel, které mají do NEZ dovolen vjezd, a způsob označení silničního motorového vozidla.

Do NEZ budou moci vjet pouze: a) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie pole prováděcího právního předpisu, b) silniční motorová vozidla uvedená v příloze č. 8 zákona o ochraně ovzduší, a c) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou vydanou v jiném státě, pokud podmínky pro označení silničních motorových vozidel emisní plaketou a podmínky provozu v NEZ v tomto státě jsou obdobné jako podmínky stanovené tímto zákonem.